Industrial Automation

Algemene voorwaarden

Artikel 11

De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren. die niet in verband met het werk staan.

Artikel 12

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
    a. in geval van bestekswijzigingen. Onder bestekswijzigingen wordt begrepen wijzigingen in het bestek,
    het werk of- de voorwaarden van uitvoering van het werk.
    b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of- geschatte hoeveelheden.
    c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
2. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.
3. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
4. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 13

1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 2. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de opdrachtnemer worden verrekend als meerwerk.

OVERMACHT

Artikel 14

In geval van overmacht is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst. hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen. hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen. zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door de opdrachtnemer gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 15

Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende.Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de opdrachtnemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of- werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

Artikel 16

De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.

Artikel 17

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. hetzij wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid. beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
b. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
c. hetzij wanneer het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt. met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 18

1. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
2. Oplevering ontslaat de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
3. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.

ONTBINDING

Artikel 19

1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
    a. surséance van betaling heelt aangevraagd of- deze aan hem is verleend;
    b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
    c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de opdrachtnemer voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten;
2. Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding of- garantie.
3. Alle vorderingen die de opdrachtnemer in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of- verkrijgen. zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

BETALING

Artikel 20

Na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Artikel 19 lid 1 geldt op overeenkomstige wijze. indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door de opdrachtnemer verlangde zekerheid.

VOLG ONS

linkedinLINKEDIN

FacebookFACEBOOK


Lees de Algemene voorwaarden

NEEM CONTACT OP

Momero meet- en regeltechniek
Binnenhof 1
4871 BR, Etten-Leur
Mob. +316 223 914 97

KvK 20063313

MOMERO meet- en regeltechniek

Combineert de kracht van nieuwe technieken en materialen met innovatieve ideeën, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant om zo tot de best passende oplossing te komen.