Industrial Automation

Algemene voorwaarden

Artikel 21

Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of- tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.

Artikel 22

1. Bij de prijsvormingmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen dertig dagen na verzending van de rekening Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Bij de prijsvormingmethode aanneming geschiedt betaling als volgt.
    a. 30% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst;
    b. 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 30% van de tijdsduur van het werk;
    c. 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 60/% van de tijdsduur van het werk;
    d. 10% uiterlijk binnen dertig dagen na de oplevering van het werk;
3. Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig lid 1.

VERZUIM OPDRACHTGEVER

Artikel 23

Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtnemer bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 24

Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 25

Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest. kan de opdrachtnemer over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%.

Artikel 26

Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 27

De opdrachtnemer blijft de eigenaar van alle zaken zoals materialen onderdelen. zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

GARANTIE

Artikel 28

1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de opdrachtnemer zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.
2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever. Veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikel 7 onder b, c en d.

Artikel 29

Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 28 lid l te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer.
a. onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen.
b. aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel indien en voor zover het ontwerp van het werk van de opdrachtnemer afkomstig is het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 7 onder f;
c. alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

BETALING

Artikel 30

1. De ingevolge de garantiebepaling door de opdrachtnemer vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.
2. Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdracht~ gever recht op schadevergoeding.

VOLG ONS

linkedinLINKEDIN

FacebookFACEBOOK


Lees de Algemene voorwaarden

NEEM CONTACT OP

Momero meet- en regeltechniek
Binnenhof 1
4871 BR, Etten-Leur
Mob. +316 223 914 97

KvK 20063313

MOMERO meet- en regeltechniek

Combineert de kracht van nieuwe technieken en materialen met innovatieve ideeën, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant om zo tot de best passende oplossing te komen.