Industrial Automation

Algemene voorwaarden

AANSPRAKELlJKHEID OPDRACHTNEMER

Artikel 31

De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening schade aan het werk.die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 onder a.

Artikel 32

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk. voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de opdrachtnemer of van door hem. Ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Artikel 33

De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze. indien de opdrachtnemer werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 28 lid e.

Artikel 34

Na de oplevering is de opdrachtnemer niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 28, 29 en 30 omschreven garantieverplichting.

Artikel 35

De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 28 lid 1 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid in zijn verzekering wordt gedekt.

OMVANG VAN DE SCHADEVERGOEDING

Artikel 36

1. Indien de opdrachtnemer ingevolge de artikelen 32 en 35 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
2. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Artikel 37

De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 38

Elke aansprakelijkheid op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

Artikel 39

De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

SLOTBEPALING

Artikel 40

Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

VOLG ONS

linkedinLINKEDIN

FacebookFACEBOOK


Lees de Algemene voorwaarden

NEEM CONTACT OP

Momero meet- en regeltechniek
Binnenhof 1
4871 BR, Etten-Leur
Mob. +316 223 914 97

KvK 20063313

MOMERO meet- en regeltechniek

Combineert de kracht van nieuwe technieken en materialen met innovatieve ideeën, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant om zo tot de best passende oplossing te komen.